• เข้าสู่ระบบ

    ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการอบรมกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ภาคการศึกษาที่ 2/2559

    ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการอบรมกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ภาคการศึกษาที่ 2/2559
    ให้นักศึกษาดังกล่าวเข้าเรียนตามตาราง กลุ่มที่ 2 ท่าพระจันทร์