• เข้าสู่ระบบ

  บรรยากาศงานเสวนาวิชาการ “รู้ทันกฎหมายเข้าใจวิฯบัง : วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี ใหม่”

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการจัดงาน เสวนาวิชาการ เนื่องในวันรพีวิชาการประจำปี 2560 ในหัวข้อ “รู้ทันกฎหมายเข้าใจวิฯบัง : วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี ใหม่”  ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล (ผู้พิพากษาประจำศาลอุทธรณ์) ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ (อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (อธิบดีกรมบังคับคดี) นางทัศนีย์ เปาอินทร์ (ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี)

  วิทยากรทั้งสี่ได้บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหา ปัญหา วัตถุประสงค์ในการร่างแก้ไข และแนวทางการใช้การตีความกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้งตอบข้อสงสัยจากผู้เข้าร่วมรับฟัง

  งานดังกล่าวดำเนินรายการโดยนายธีระวัฒน์ ชูรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  และช่วงท้าย ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร