• รายนามผู้บริจาค

  จนถึงปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้าเป็นอย่างดี

  รายนามของผู้บริจาคเงินให้กับกองทุนมีดังนี้

  รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

  รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

  รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  คณะนิติศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านอีก