จนถึงปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้าเป็นอย่างดี

รายนามของผู้บริจาคเงินให้กับกองทุนมีดังนี้

รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คณะนิติศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านอีก

Hits: 5