วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 

เดือนพฤศจิกายน  ปี 2557

1.  ปกและบทบรรณาธิการ

2.  สารบัญ

3. บทความ

3.1  การรั่วไหลของน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันกับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษน้ำมันในประเทศไทย – ดวงเด่น  นาคสีหราช (2)

3.2  วิเคราะห์คำพิพากษาคดี Election Privacy Information Center(“EPIC”) v United States Department of Homeland Security(“DHS”) ในประเด็น กฎที่ออกโดยTransportation Security Administration(“TSA”) ในการให้ใช้เครื่อง AIT Scannerเป็นอุปกรณ์ในการตรวจค้นเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ – เอกชัย ตรีรัตน์สกุลชัย

3.3  พระราชบัญญัติการกักกันโรคของประเทศแคนาดา (Quarantine Act S.C. 2005) – พัชรมาศ แพร่กิจธรรมชัย

3.4  ระบบกฎหมายพาณิชยนาวีของสาธารณรัฐเกาหลี (Maritime law system of the Republic of Korea)- พงศ์บวร ควะชาติ

3.5  กฎหมายแรงงานทางทะเล : อีกก้าวของกฎหมายพาณิชยนาวีไทย (Maritime Labour Law : The Next Step of Thai Maritime Law) – พิไลพร เตือนวีระเดช

3.6  ความรับผิดของผู้นำร่องตามกฎหมายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐสิงคโปร์ The responsibility of the pilot :In case of the Socialist Republic of Vietnam and the Republic of Singapore – ธีรพร ผาติไกรศรี

3.7  Action In Rem การดำเนินคดีกับเรือในศาลพาณิชยนาวีอังกฤษ -กมลขวัญ สุริยกุล ณ อยุธยา

3.8  บุริมสิทธิทางทะเล: การทำความเข้าใจในประเด็นเฉพาะบางประการ (Maritime Liens: Comprehension on certain specific issues) – ว่าที่ร้อยตรี มัธยะ ยุวมิตร

3.9  สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กฎหมายร่วมลงทุนฉบับใหม่กับภาคธุรกิจขนส่ง” วันที่ 30 สิงหาคม 2556

ฉบับเต็ม (ดาวน์โหลด)