• สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

  พาณิชย์นาวี

  สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีจัดตั้งขึ้นในคณะนิติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านกฎหมายขนส่ง สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีทุกรูปแบบ รวมถึงการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและพาณิชยนาวี และยังมีบทบาทด้านการผลักดัน เสนอให้มีการร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย

   ผลงานที่ผ่านมานั้นได้แก่บทบาทด้านการจัดสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งมีทั้งการจัดขึ้นด้วยตนเองและจัดโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กรมการขนส่งทางอากาศ กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี การจัดพิมพ์วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชย์นาวีออกเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน กฎหมายขนส่งสู่สาธารณชนโดยเป็นวารสารรายปี ในชื่อวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  กำหนดออกปี ละ 1 ฉบับ

  รายชื่อกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการส่วนหนึ่งที่สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีจัดขึ้น ได้แก่

  การสัมมนาเรื่อง “กฎหมายร่วมลงทุนฉบับใหม่กับภาคธุรกิจขนส่ง” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00 – 16.00 ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีวิทยากรคือ ดร. เสรี นนทสูติ (ที่ปรึกษากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง) ดร. จุฬา สุขมานพ (ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม) คุณประเสริฐ ป้อมป้องศึก (อาจารย์พิเศษด้านกฎหมายอากาศและอวกาศ) และ อาจารย์ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

  การสัมมนาเรื่อง “การนำเรือชาร์เตอร์แบบเปล่า (Bareboat charter) มาจดทะเบียนเป็นเรือไทย” จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 – 12.00 ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีวิทยากร คือ นายประพันธ์ โลหะวิริยะศิริ (ผู้แทนสมาคมเจ้าของเรือไทย) นาย สมพร ไพสิน (อดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ (กรรมการผู้จัดการบริษัทสำนักงานกฎหมายประมวลชัย จำกัด) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

  การสัมมนาเรื่อง “การสังคายนากฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยและกฎหมายเรือไทย” วันอังคารที่ 10 ก.ค. 55 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 222 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีวิทยากร คือ เรือตรีสุรพล มีเสถียร (รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย) ศาสตราจารย์พิเศษ (กรรมการผู้จัดการบริษัทสำนักงานกฎหมายประมวลชัย จำกัด) นายสมพรไพสิน (อดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ปลัดกระทรวงคมนาคม) ดร.จุฬา สุขมานพ (ผู้ตรวจการกระทรวงคมนาคม) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร เป็นผู้ดำเนินรายการ