• สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

    พาณิชย์นาวี

    สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีจัดตั้งขึ้นในคณะนิติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านกฎหมายขนส่ง สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีทุกรูปแบบ รวมถึงการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและพาณิชยนาวี และยังมีบทบาทด้านการผลักดันเสนอให้มีการร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย

    ผลงานที่ผ่านมาของสถาบันแบ่งเป็น