• เข้าสู่ระบบ

  การสัมมนา เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์” หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

  คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการสัมมนา เรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 -อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 16 คน

  กำหนดการและหัวข้อสัมมนาในวันเสารที่ 23 ธันวาคม 2560


  10.00 – 10.30 น. เปิดการสัมมนา โดยศ.ดร.อุดม รัฐอมฤตคณบดีคณะนิติศาสตร


  อาจารย์ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ

    
  10.30 – 12.30 น. สัมมนาหัวข้อ “การเขียนบทความ การนำเสนอผลงานและการหาแหล่งนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์” (บรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปกป้อง ศรีสนิท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.มุนินทร์ พงศาปาน


  รองศาสตราจารย์ดร.ปกป้อง ศรีสนิท


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.มุนินทร์ พงศาปาน


  13.30 – 17.30 น. สัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย อาจารย์ สริต อธิศิลป์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอประสิทธิภาพสูง)

  กำหนดการและหัวข้อสัมมนาในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560  09.00 – 12.00 น. สัมมนาหัวข้อ “จริยธรรมของนักวิจัย : เทคนิคการป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ” โดย อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี  13.00 - 14.30 น. สัมมนาหัวข้อ “การวางแผนการทำวิทยานิพนธ์ : การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี และนายวิศรุต สำลีอ่อน

  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมระหว่างสัมมนา