• เข้าสู่ระบบ

  การสัมมนา เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์” หลักสูตรนิติศาสตมหาบัณฑิต ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก


  คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการสัมมนา เรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" หลักสูตรนิติศาสตมหาบัณฑิต ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 - อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 138 คน

  กำหนดการและหัวข้อสัมมนาในวันเสารที่ 23 ธันวาคม 2560

   

  เวลา 09.50 น. เปดการสัมมนา โดยศ.ดร.อุดม รัฐอมฤตคณบดีคณะนิติศาสตร

   
  10.00 น. สัมมนาหัวขอ “บทบาทของนักกฎหมายกับการวิจัย”
  โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน


  12.30 น. สัมมนาหัวขอ “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร” โดย ผศ.ดร.สุปรียา แกวละเอียด


  14.15 น. กิจกรรมกลุมสงเสริมความสัมพันธของนักศึกษาในการเรียนและการทํางาน โดย ทีมงาน walk rally

  กำหนดการและหัวข้อสัมมนาในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560


  09.00 น. สัมมนาหัวขอ “จริยธรรมของนักวิจัย : เทคนิคการปองกันการคัดลอกวิทยานิพนธ” โดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช 

  10.30 น. สัมมนากลุมยอยหัวขอ “วิธีการคนควา การเรียบเรียงและการนําเสนอวิทยานิพนธ”
  โดย อาจารยประจําสาขา 8 สาขา


  สาขากฎหมายเอกชน โดยรศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ และ ผศ.ดร.วีรวัฒน จันทโชติ


  สาขากฎหมายอาญา โดยศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล


  สาขากฎหมายมหาชน โดยผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล


  สาขากฎหมายระหวางประเทศ โดยศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
   

  สาขากฎหมายธุรกิจ โดยศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร


  สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ โดยศ.ดร.ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช


  สาขากฎหมายภาษี โดยผศ.ดร.สุปรียา แกวละเอียด คุณประพันธ คงเอียด และคุณรติรัตน คงเอียด


  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต


  13.30 น. สัมมนาหัวขอ “การวางแผนการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระขั้นตอนการจองหัวขอ การเรียบเรียง การสอบเคาโครง การสอบวิทยานิพนธและการสงเลมวิทยานิพนธ” โดย อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ