• เข้าสู่ระบบ

  การสัมมนา เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์” หลักสูตรนิติศาสตมหาบัณฑิต ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก


  คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการสัมมนา เรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" หลักสูตรนิติศาสตมหาบัณฑิต ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 - อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 138 คน

  กำหนดการและหัวข้อสัมมนาในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

   

  เวลา 09.50 น. เปิดการสัมมนา โดยศ.ดร.อุดม รัฐอมฤตคณบดีคณะนิติศาสตร์

   
  10.00 น. สัมมนาหัวข้ออ “บทบาทของนักกฎหมายกับการวิจัย”
  โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์


  12.30 น. สัมมนาหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์” โดย ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด


  14.15 น. กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักศึกษาในการเรียนและการทํางาน โดย ทีมงาน walk rally

  กำหนดการและหัวข้อสัมมนาในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560


  09.00 น. สัมมนาหัวข้อ “จริยธรรมของนักวิจัย : เทคนิคการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์” โดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 

  10.30 น. สัมมนากลุ่มย่อยหัวข้อ “วิธีการค้นคว้า การเรียบเรียงและการนําเสนอวิทยานิพนธ์”
  โดย อาจารย์ประจําสาขา 8 สาขา


  สาขากฎหมายเอกชน โดยรศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ และ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ


  สาขากฎหมายอาญา โดยศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล


  สาขากฎหมายมหาชน โดยผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล


  สาขากฎหมายระหว่างประเทศ โดยศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
   

  สาขากฎหมายธุรกิจ โดยศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร


  สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช


  สาขากฎหมายภาษี โดยผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด คุณประพันธ์ คงเอียด และคุณรติรัตน์ คงเอียด


  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยศ.ดร.อํานาจ วงศ์บัณฑิต


  13.30 น. สัมมนาหัวข้อ “การวางแผนการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระขั้นตอนการจองหัวข้อ การเรียบเรียง การสอบเค้าโครง การสอบวิทยานิพนธ์และการส่งเล่มวิทยานิพนธ์” โดย อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ