ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2561

ศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2561

ดาวโหลดเอกสาร

ระยะเวลาการอบรมและสถานที่อบรม

  • เรียนวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 17.15 – 19.45 น. จำนวน 40 ชั่วโมง
  • สถานที่จัดการอบรม  ห้อง 303 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบแสดงความประสงค์เข้าศึกษาและนำไปยื่นที่งานฝ่ายการนักศึกษา ชั้น 2 คุณรฐา หรือ คุณอัมพร
คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.02-696-5404 (ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ในวันที่ยื่นใบสมัคร )

ติดต่อสอบถาม

คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ : คุณอุกฤษณ์และคุณพรเพ็ญ  โทร.02-613-2135, 026132153

คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต : คุณรฐา หรือ คุณอัมพร โทร.02-696-5404