• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา

  ศูนย์ท่าพระจันทร์

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  งานบริหาร
  โทร. 0-2613-2100
  แฟกซ์. 0-2224-9421

  การเงิน
  โทร. 0-2613-2132
  แฟกซ์. 0-2222-0160

  ปริญญาตรี ภาคค่ำ
  โทร. 0-2613-2108
  แฟกซ์. 0-2222-0159

  ปริญญาโท
  โทร. 0-2613-2123
  แฟกซ์ 0-2222-0159

  หลักสูตรนานาชาติ
  โทร. 0-2613-2975 (LL.B.)
  โทร. 0-2613-2162 (LL.M.)


  ศูนย์รังสิต

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  งานบริหารและธุรการ
  โทร. 0-2696-5104
  แฟกซ์. 0-2696-5104

  วิชาการ (ปริญญาตรี ภาคปกติ)
  โทร. 0-2696-5405
  แฟกซ์. 0-2986-8304


  ศูนย์ลำปาง

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  248 หมู่ 2 ถนนลำปาง – เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
  อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

  สำนักงานศูนย์ลำปาง
  โทร. 0-5426-8705
  แฟกซ์. 0-5426-8705


  เอกสาร: นามานุกรมคณะนิติศาสตร์ 2556