ติดต่อเรา

ศูนย์ท่าพระจันทร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0 2613-2100
โทรสาร 0 2613-2100

งานบริการการศึกษา หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (ปริญญาตรีภาคค่ำ)
โทร 0 2613-2104,0 2613 2108
โทรสาร 0 2222 0159

งานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
โทร 0 2613 2123,0 2613 2168
โทรสาร 0 2222 0159

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
โทร 0 2613 2147
โทรสาร 0 2222 0159

งานบริการการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ปริญญาตรีภาคปกติ)
โทร. 0 2613 2973
โทรสาร 0 2613 2972

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
โทร 0 2613 2162
โทรสาร 0 2613 2972

โครงการอบรม
โทร 0 2613 2965,0 2613 2127

งานบัญชีและการเงิน
โทร 0 2613 2132
โทรสาร 0 2222 0159,0 2222 0160

 


ศูนย์รังสิต

งานบริการการศึกษา                                                                                                                                                                                      โทร 0 2696 5113, 0 2696 5405

ฝ่ายการนักศึกษา                                                                                                                                                                                       โทร 0 2696 5404, 0 2696 5417

งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                        โทร 0 2696 5108, 0 2696 5406

Hits: 8731