• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  รายชื่ออดีตคณบดี

  รายชื่อคณะบดี (2)

  ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556-2559

  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ สิขสิทธิ์วัฒนกุล

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553-2556

  ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550-2553

  รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547-2550

  ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544-2547

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เอี่ยมประยูร

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2541-2544

  รองศาสตราจารย์สุธีร์ ศุภนิตย์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540-2541

  รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2534-2540

  รองศาสตราจารย์ประธาน วัฒนวาณิชย์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2531-2534

  อาจารย์พนัส ทัศนียานนท์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2529-2531

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2527-2529

  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2525-2527

  ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2522-2525

  ศาสตราจารย์ ดร. มานะ พิทยาภรณ์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2521-2522

  ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2518-2519

  ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2514-2517

  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2511-2514

  พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2503-2511

  ศาสตราจารย์พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2496-2503

  ศาสตราจารย์พระยานิติศาสตร์ไพศาล

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2492-2496