dome3นอกจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นสถาบันทางวิชาการกฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังมีการเติบโตและขยายตัวตามลำดับทั้งในด้านจำนวนหลักสูตรและศูนย์การศึกษาที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้และความจำเป็นของการพัฒนาวิชาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนใน 3 ศูนย์การศึกษาคือ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง นอกจากความพร้อมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้านที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตเพื่อการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังให้ความสำคัญในการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักศึกษาในจำนวนที่เพียงพออีกด้วย

การจัดการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคบัณฑิต ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรระดับปริญญาโททุกหลักสูตร รวมถึงระดับปริญญาเอก และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะด้านแก่บุคคลทั่วไปหรือผู้สนใจซึ่งขณะนี้เปิดการเรียนการสอนและการอบรมทั้งในและนอกเวลาราชการ

สำหรับคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต และคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปางนั้นทั้งสองศูนย์การศึกษาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ

Hits: 1300