• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  ท่าพระจันทร์

                       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มเปิดหลักสูตรการศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในระยะแรกเป็นการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีธรรมศาสตร์ซึ่งเน้นหนักในวิชากฎหมาย

  • ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ได้มีการปรับปรุงการศึกษาและแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 คณะ และชื่อคณะนิติศาสตร์จึงเริ่มขึ้น
  • จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 คณะนิติศาสตร์เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะอื่นๆ นอกจากคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะศึกษาเฉพาะวิชาบังคับที่เป็นวิชาทางกฎหมายเท่านั้น

                      การจัดการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรระดับปริญญาโททุกหลักสูตร รวมถึงระดับปริญญาเอก และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะด้านแก่บุคคลทั่วไปหรือผู้สนใจ ซึ่งขณะนี้เปิดการเรียนการสอนและการอบรมทั้งในและนอกเวลาราชการ