• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  ลำปาง

  ลำปาง

  สืบเนื่องจากจำนวนผู้สนใจเรียนวิชากฎหมายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งศูนย์กลางของการศึกษารวมอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  แต่คณะนิติศาสตร์ไม่สามารถรับผู้ที่สนใจจะศึกษาไว้จำนวนมากได้ จึงมีนโยบายขยายการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อเผยแพร่วิชากฎหมาย ดังนี้ในปี พ.ศ.2551 คณะนิติศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ศูนย์ลำปางเป็นโครงการนำร่องสำหรับการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ

  ต่อมาในปี พ.ศ.2552 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ไปยังภาคเหนือโดยเปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) เพื่อรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยแบ่งการเข้ารับคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อใน 2 แนวทาง คือ การสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อคัดเลือกโดยตรง ซึ่งรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยระบบส่วนกลาง รวมทั้งสิ้นจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ 200 คน

  ปีการศึกษา 2555 จำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 784 คน เปิดครบทั้ง 4 ชั้นปี คณะนิติศาสตร์ มีห้องอ่านหนังสือคณะนิติศาสตร์ เป็นสวัสดิการสำหรับนักศึกษาใช้สำหรับการอ่านหนังสือ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ห้องศาลจำลอง สำหรับให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิธีพิจารณาคดีตามเนื้อหาการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และฝึกวิชาชีพนักกฎหมายและห้องพักอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์อยู่ชั้น 4 ของอาคารเรียนรวม 5 ชั้น

  ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ย้ายสำนักงานจากตึกสิรินธรารัตน์ มายังอาคารเรียนรวม 5 ชั้นโดยได้ปรับปรุงห้องสำนักงานใหม่ชื่อว่า “สำนักงานบริหารคณะนิติศาสตร์”