• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  ศูนย์นิติศาสตร์

                ศูนย์นิติศาสตร์หรือสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและอรรถคดี ดำเนินการฝึกอบรมให้นักศึกษามีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย อบรมจริยธรรม และคุณธรรม ในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย ทั้งอบรมปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ประการสำคัญที่จะสร้างความเป็นธรรมในสังคมต่อไป

                ปัจจุบันศูนย์นิติศาสตร์มีกิจกรรมที่สำคัญ ประการ คือ

                     ๑. การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางด้านกฎหมาย ในข้อพิพาทหรือคดีที่ข้อเท็จจริงมีแนวทางจะให้ความช่วยเหลือได้

                     ๒. โครงการเสริมสร้างทักษะภาคปฏิบัติในงานวิชาชีพกฎหมายของนักศึกษา

                     ๓. โครงการเสวนาทางวิชาการและจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายสำหรับประชาชน

                     ๔. โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในชนบท

                     ๕. จัดกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน และปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระกิจหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม

               ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยทั่วไป ให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายของตนเอง สนับสนุนให้ประชาชนที่ยากจนในสังคมได้รับความเป็นธรรม ได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาค และเพื่อส่งเสริมการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อบรมและปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระกิจหน้าที่ประการที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม

                โครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนของศูนย์นิติศาสตร์ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนผู้มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมาย โดยจะมีทนายความ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นบุคลากรประจำคอยให้บริการ หากเป็นผู้มีฐานะยากจน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด รูปคดีทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงมีทางที่จะให้ความช่วยเหลือได้ ทางสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชนจะจัดทนายความเข้าช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการว่าความ สำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับบริการ ติดต่อได้โดยตรงที่.

                        สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์

                        ศูนย์นิติศาสตร์  ชั้น ๑ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

                        เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

                        เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

                        โทร ๐-๒๖๑๓-๒๑๐๐ /  ๐-๒๒๒๔-๘๑๐๖ แฟกซ์

                        

                        ศูนย์รังสิต  ชั้น ๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

                        ๙๙ หมู่ ๑๘ ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑

                        โทร ๐-๒๖๙๖-๕๑๐๓  แฟกซ์ ๐-๒๙๘๖-๘๓๐๕

                       

                       ศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

                       ๒๔๘ หมู่ ๒ ถนนลำปาง-เชียงใหม่

                       ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

                       โทร ๐-๕๔๒๖-๘๗๐๕

                       ทางอินเตอร์เน็ตติดต่อได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์นิติศาสตร์

                       นอกจากนี้ ศูนย์นิติศาสตร์ยังจัดกิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่กฎหมายสู่ชนบทในพื้นที่หลายจังหวัด และจัดโครงการอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ระดับภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับประเทศ ทั้งยังจัดโครงการ “ค่ายนักกฎหมายกึ่งสร้างกึ่งชุมชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อปลูกฝังจริยธรรมสำหรับนักกฎหมายและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น