ศูนย์นิติศาสตร์หรือสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ฝึกอบรมให้นักศึกษามีทักษะในการใช้กฎหมายภาคปฏิบัติและมีคุณธรรมในการใช้วิชาชีพนักกฎหมาย อบรมและปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่อันจะสร้างความเป็นธรรมในสังคม ปัจจุบันศูนย์นิติศาสตร์มีกิจกรรมที่สำคัญ 5 ด้าน คือ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน โครงการเสริมทักษะของนักศึกษาในด้านกฎหมายปฏิบัติ โครงการเสวนาทางวิชาการและการพิมพ์หนังสือกฎหมายสำหรับประชาชน ขอบเขตของวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ยากจนในสังคมได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อส่งเสริมการศึกษา ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อบรมและปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนของศูนย์นิติศาสตร์ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนผู้มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในปัญหากฎหมาย โดยจะมีทนายความ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นบุคลากรประจำคอยให้บริการ หากจำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาล ทางสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชนจะจัดทนายความเข้าช่วยเหลือว่าความโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับบริการ ติดต่อได้โดยตรงที่ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ห้อง 101 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ส่งไปยัง

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02-613-2128

หรือที่เว็บไซต์ ศูนย์นิติศาสตร์

นอกจากนี้ ศูนย์นิติศาสตร์ยังจัดกิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่กฎหมายสู่ชนบทในหลายจังหวัดเป็นประจำ และจัดโครงการอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในทุกปีการศึกษา

และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประจำทุกปี และเพื่อปลูกฝังจริยธรรมสำหรับนักกฎหมายและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดโครงการ “ค่ายนักกฎหมายกึ่งสร้างกึ่งชุมชนสัมพันธ์” ขึ้น

Hits: 1707