• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  โครงสร้างการบริหาร

                                

  คณบดีคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต 

  รองคณบดีวิจัยและบริการสังคม รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท
  ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 

  รองคณบดีวิจัยและวางแผนและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
  ผู้ช่วยคณบดีวิจัยและวางแผน อาจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ

  รองคณบดีท่าพระจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน 
  ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ 
  ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ อาจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

  รองคณบดีศูนย์รังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์  
  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต อาจารย์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์  
  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส 

  รองคณบดีศูนย์ลำปาง อาจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร 
  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ลำปาง อาจารย์ ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ

  ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ