จี๊ด (3)กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ ตำรา หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ อันเป็นผลงานของศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร รวมทั้งให้การสนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร

ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี กองทุนศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตรจะจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเข้าใจ หลักและปัญหาทางกฎหมายในประเด็นต่างๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการของกองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บรรดาศิษย์และนักศึกษาได้ร่วมกันรำลึกถึงพระคุณของครูกฎหมาย ลักษณะของการสัมมนาจะอยู่ในรูปของการจัดอภิปรายและสัมมนาทางวิชาการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาน าเสนอหลักทางวิชาการและวิเคราะห์ปัญหา ข้อคิดเห็นต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม อภิปราย และเสนอข้อคิดเห็น วิจารณ์ และมีผู้จัดทำบันทึกรายงานการสัมมนาเพื่อพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

ตัวอย่างงานเสวนาทางวิชาการที่มูกองทุนศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร และคณะนิติศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้น ได้แก่ การสัมมนาเรื่อง “รู้และเข้าใจการดูแลรักษาแบบประคับประคองกับสิทธิผู้ป่วยในการเลือกวิธีรักษา” จัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2555 ณ ห้อง จิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ รองศาตราจารย์สิวลี ศิริไล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กวิวัณณ์ วีระกุล อัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล และนายสายชล ศรทัตต์เป็นผู้สัมมนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง “วิเคราะห์เจาะปัญหาการปรับใช้หลักการรับภัยในสัญญาต่างตอบแทน : ป.พ.พ. มาตรา 370 – มาตรา 372” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ ห้องบรรยายรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ SC 1001 โดยมีผู้สัมมนาคือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพโรจน์ วายุภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ และ อาจารย์ ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

และในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดสัมมนาเรื่อง “ผลของการตีความคดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้ หรือ เสีย ???”ในวันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ ห้องบรรยายรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ SC 1002 โดยมีศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นองค์ปาฐก และมีนายณัฎฐวุฒิ โพธิสาโร ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ และรองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช เป็นผู้สัมมนา และมีผู้ดำเนินการสัมมนา คือ อาจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์

Hits: 71