จิตติ2

ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติภารกิจรับใช้ประเทศชาติในตำแหน่งที่สำคัญหลายด้าน ด้วยความอุตสาหะวิริยะและซื่อสัตย์สุจริต เปี่ยมด้วยคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการเป็นผู้ทำนุบำรุงการศึกษาวิชานิติศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพนักกฎหมายให้พัฒนารุดหน้า กองทุนนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงและส่งเสริมการศึกษาวิชาการทางนิติศาสตร์เช่นเดียวกัน

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์จิตติซึ่งเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวิชาการขึ้นในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์จิตติและส่งเสริมวิชาการทางด้านนิติศาสตร์ให้พัฒนา จากนั้นคณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์จิตติฯ จะดำเนินการสรุปเนื้อหาการสัมมนาทางวิชาการในแต่ละปีมาพิมพ์เผยแพร่ และหัวข้อการสัมมนาทุกหัวข้อที่คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์จิตติฯ เลือกสรรมานั้นมีความเกี่ยวข้องกับงานวิชาการและมาจากแบบอย่างในชีวิตการงานของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์จิตติฯ ริเริ่มจัดงานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างหัวข้องานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติฯ ได้แก่ “พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542: ส่งเสริมหรือขัดขวางการเติบโตของธุรกิจไทย” (พ.ศ. 2546) “การใช้การตีความกฎหมาย” (พ.ศ. 2552) “ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์หลักกฎหมาย” (พ.ศ. 2554)  “เหลียวหลัง แลหน้า หลักและปัญหาการดำเนินคดีอาญาของไทย” (พ.ศ. 2556) เป็นต้น

นอกจากการจัดงานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์แล้ว กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ยังส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์ตำราทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

Hits: 121