• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

  สัญญากองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้มีต่อประเทศชาติในด้านต่าง ๆ อย่างใหญ่หลวงรวมถึงคุณูปการที่มีต่อวิชาชีพและวิชาการด้านกฎหมาย โดยกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรทุนทำนุบำรุงการศึกษาและการวิจัยทางนิติศาสตร์ ส่งเสริมวิชาชีพกฎหมาย ส่งเสริมและให้ทุนอุดหนุนการจัดพิมพ์ตำรากฎหมาย ให้รางวัลแก่นักศึกษาหรือผู้ทำการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านกฎหมาย ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาและกิจการอื่นๆ

  ในทุกปี คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์จะพิจารณามอบรางวัลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์อันประกอบด้วย รางวัลนักกฎหมายดีเด่น และรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นโดยมีคณะกรรมการสรรหานักกฎหมายดีเด่น ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ จำนวนไม่เกินสิบห้าคน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนักกฎหมายดีเด่นและนักศึกษากฎหมายดีเด่นต่อคณะกรรมการกองทุนฯ

   

  รายชื่อนักกฎหมายดีเด่นและนักศึกษากฎหมายดีเด่นที่ได้รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์

  ประจำปี พ.ศ. 2542

  • นักกฎหมายดีเด่น นายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล
  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวนริศรา ตรีนาจ

  ประจำปี พ.ศ. 2543

  • นักกฎหมายดีเด่น นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ และ นายสัก กอแสงเรือง
  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวกองแก้ว ว่องพิสุทธิพงศ์

  ประจำปี พ.ศ. 2544

  • นักกฎหมายดีเด่น นายสวัสดิ์ โชติพานิช และ ศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย
  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ นายรัฐปกรณ์ นิภานันท์

  ประจำปี พ.ศ. 2546

  • นักกฎหมายดีเด่น นายกล้านรงค์ จันทิก
  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นายรัฐภูมิ บัวสำลี

  ประจำปี พ.ศ. 2547

  • นักกฎหมายดีเด่น นายทองใบ ทองเปาด์
  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นายธัญญะ ซื่อวาจา

  ประจำปี พ.ศ. 2548

  • นักกฎหมายดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวนิตยา จิรสถาปนานนท์

  ประจำปี พ.ศ. 2549

  • นักกฎหมายดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร. อักขราทร จุฬารัตน
  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์

  ประจำปี พ.ศ. 2550

  • นักกฎหมายดีเด่น นายปัญญา ถนอมรอด
  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวพัชยา น้ำเงิน

  ประจำปี พ.ศ. 2551

  • นักกฎหมายดีเด่น นายวิรัช ลิ้มวิชัย
  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นายตามพงศ์ ชอบอิสระ

  ประจำปี พ.ศ. 2552

  • นักกฎหมายดีเด่น นายชัช ชลวร
  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวอชิรญาณ์ จันทร์พูล

  ประจำปี พ.ศ. 2554

  • นักกฎหมายดีเด่น นายชวน หลีกภัย
  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นายสมเกียรติ คงสวัสดิ์

  ประจำปี พ.ศ. 2557

  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวนภกมล หะวานนท์

  ประจำปี พ.ศ. 2558

  • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นายสรวิศ วงศ์บุญสิน