สัญญากองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้มีต่อประเทศชาติในด้านต่าง ๆ อย่างใหญ่หลวงรวมถึงคุณูปการที่มีต่อวิชาชีพและวิชาการด้านกฎหมาย โดยกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรทุนทำนุบำรุงการศึกษาและการวิจัยทางนิติศาสตร์ ส่งเสริมวิชาชีพกฎหมาย ส่งเสริมและให้ทุนอุดหนุนการจัดพิมพ์ตำรากฎหมาย ให้รางวัลแก่นักศึกษาหรือผู้ทำการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านกฎหมาย ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาและกิจการอื่นๆ

ในทุกปี คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์จะพิจารณามอบรางวัลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์อันประกอบด้วย รางวัลนักกฎหมายดีเด่น และรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นโดยมีคณะกรรมการสรรหานักกฎหมายดีเด่น ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ จำนวนไม่เกินสิบห้าคน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนักกฎหมายดีเด่นและนักศึกษากฎหมายดีเด่นต่อคณะกรรมการกองทุนฯ

 

รายชื่อนักกฎหมายดีเด่นและนักศึกษากฎหมายดีเด่นที่ได้รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์

ประจำปี พ.ศ. 2542

 • นักกฎหมายดีเด่น นายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล
 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวนริศรา ตรีนาจ

ประจำปี พ.ศ. 2543

 • นักกฎหมายดีเด่น นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ และ นายสัก กอแสงเรือง
 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวกองแก้ว ว่องพิสุทธิพงศ์

ประจำปี พ.ศ. 2544

 • นักกฎหมายดีเด่น นายสวัสดิ์ โชติพานิช และ ศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย
 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ นายรัฐปกรณ์ นิภานันท์

ประจำปี พ.ศ. 2546

 • นักกฎหมายดีเด่น นายกล้านรงค์ จันทิก
 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นายรัฐภูมิ บัวสำลี

ประจำปี พ.ศ. 2547

 • นักกฎหมายดีเด่น นายทองใบ ทองเปาด์
 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นายธัญญะ ซื่อวาจา

ประจำปี พ.ศ. 2548

 • นักกฎหมายดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวนิตยา จิรสถาปนานนท์

ประจำปี พ.ศ. 2549

 • นักกฎหมายดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร. อักขราทร จุฬารัตน
 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์

ประจำปี พ.ศ. 2550

 • นักกฎหมายดีเด่น นายปัญญา ถนอมรอด
 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวพัชยา น้ำเงิน

ประจำปี พ.ศ. 2551

 • นักกฎหมายดีเด่น นายวิรัช ลิ้มวิชัย
 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นายตามพงศ์ ชอบอิสระ

ประจำปี พ.ศ. 2552

 • นักกฎหมายดีเด่น นายชัช ชลวร
 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวอชิรญาณ์ จันทร์พูล

ประจำปี พ.ศ. 2554

 • นักกฎหมายดีเด่น นายชวน หลีกภัย
 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นายสมเกียรติ คงสวัสดิ์

ประจำปี พ.ศ. 2557

 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นางสาวนภกมล หะวานนท์

ประจำปี พ.ศ. 2558

 • นักศึกษากฎหมายดีเด่น นายสรวิศ วงศ์บุญสิน