หยุด

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัยก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์ทั้งแก่นักศึกษาและอาจารย์ ในลักษณะของการจัดสรรเป็นทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางนิติศาสตร์ การพิมพ์ตำราและการเผยแพร่ การจัดตั้งเป็นรางวัลแก่ผู้เขียนตำราหรือบทความดีเด่นทางนิติศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยทางนิติศาสตร์

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัยร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานเสวนาวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการเสวนาคือ เพื่อเชิดชูศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ผู้เป็นปูชนียบุคคลทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการของมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย และเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกฎหมายอาญาในเชิงวิชาการ ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ตัวอย่างงานเสวนาทางวิชาการที่มูลนิธิศาสตราจารย์หยุดฯ และคณะนิติศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้น ได้แก่ การเสวนาเรื่อง “มาตรา 112 ข้อถกเถียงทางกฎหมาย สู่ข้อถกเถียงทางสังคม” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีนายถาวร เสนเนียม นายสมชาย หอมลออ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เป็นผู้อภิปรายและดำเนินการสัมมนาโดย อาจารย์ สาวตรี สุขศรี

ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญากับรัฐธรรมนูญ” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เข็มชัย ชุติวงศ์ (อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย) เป็นวิทยากร และอาจารย์ สาวตรี สุขศรี เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

Hits: 42