• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย

  คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (Legal Training and Education Center) ใช้ชื่อย่อว่า “LeTEC” เป็นหน่วยงานโครงการบริการสังคมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอบรมสัมมนา

  พันธกิจหลักของศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย คือ การจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการและสังคม และพัฒนาคุณภาพทางวิชาการเทียบเท่ามาตรฐานสากล

  ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมายดำเนินการโครงการหลักใน 2 เรื่อง คือ โครงการบริการการศึกษาและ โครงการบริการวิชาการ

  โครงการบริการการศึกษาที่ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมายจัดขึ้น ได้แก่

  โครงการบริการวิชาการที่ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมายดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ โครงการอบรมสัมมนา โครงการบริการจัดทดสอบ และโครงการบริการสถานที่

  โครงการอบรมสัมมนา ได้แก่ โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการฝึกอบรมซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงการอบรมบุคคลทั่วไป และโครงการอบรมที่คณะนิติศาสตร์จัดขึ้นให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นการเฉพาะ

  โครงการอบรมบุคคลทั่วไปเป็นโครงการที่คณะนิติศาสตร์จัดขึ้นเพื่ออบรมบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าศึกษา ในแต่ละปี คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรม เช่น โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นต้น

  นอกจากโครงการอบรมที่จัดขึ้นเพื่ออบรมบุคคลภายนอกเป็นการทั่วไปแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังจัดโครงการอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นการเฉพาะ ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ได้จัดการอบรม ดังนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติให้แก่สำนักงานเลขาวุฒิสภา ​โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนสำหรับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ​โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนให้กับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ​โครงการอบรมหลักสูตรความรู้กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชน จำกัด และการควบรวมกิจการ: เพื่อการส่งเสริมและกำกับดูแลบริษัทประกันภัย (คปภ.) ​โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนสำหรับพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ​โครงการอบรมกฎหมายให้กับคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น

  โครงการบริการจัดทดสอบเป็นการให้บริการด้านการจัดการทดสอบให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และโครงการจัดสอบคัดเลือกและการอบรมทางกฎหมายแก่บุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

  โครงการบริการสถานที่ คือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการใช้สถานที่
  ที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อให้สถานที่นั้นสามารถใช้ได้เป็นการเฉพาะทาง โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการเฉพาะทางนั้นแก่สังคม

  ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย

  หากหน่วยงานของท่านประสงค์จะให้ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมายดำเนินการอบรมทางกฎหมาย จัดการทดสอบ หรือใช้พื้นที่ของคณะนิติศาสตร์ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2613-2104

  ฝ่ายอบรม โทร. 0-2613-2965