• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  งานประกันคุณภาพการศึกษา

  คณะนิติศาสตร์ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญ ความจำเป็นตลอดจนคุณค่าของการประกันคุณภาพที่มีต่อตัวบุคคล ระบบ และสถาบันโดยส่วนรวม ส่งเสริมให้บุคลากรคณะนิติศาสตร์ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาทั้งคุณภาพของคนและคุณภาพของงานเพื่อประโยชน์แห่งคุณภาพการศึกษาโดยรวม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  ภารกิจหลัก

  • การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
  • การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
  • การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ

  ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  บุคลากร