• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา

  ศูนย์วิจัย

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย กล่าวคือ ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์และเผยแพร่การวิจัยในระดับชาติและสากลไว้ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ และสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ มหาวิทยาลัยในระดับชั้นนำของประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันในข้อที่ว่า พัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการวิจัย

  คณะนิติศาสตร์จัดตั้งศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางของคณะที่    ทำหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการทำวิจัยของคณะ ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวกในการวิจัย การแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนสำหรับนักวิจัยมือใหม่ ทุนสำหรับการพัฒนาคณะ/ทุนวิจัยสถาบัน) การให้บริการข้อมูลเกี่ยวการการวิจัย การจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดฝึกอบรมสัมมนาการการวิจัย รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการวิจัย ซึ่งเป็นการสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นทางกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นในคณะนิติศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการนำผลการวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงเผยแพร่สู่สาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์ อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษา และดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจำชาวต่างชาติสามารถยื่นขอทุนวิจัยได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในทางวิชาการให้มีผลงานวิจัยที่เป็นนานาชาติออกสู่สาธารณะมากยิ่งขึ้น

  ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาฯ กฎเกณฑ์และรายชื่อของงานวิจัยได้จากเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์