ข่าวสารและกิจกรรม

แบบสอบถามเรื่องความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมความเสมอภาค ต้องการทราบความเห็นของประชาคม ถึงแนวทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้จัดทำแบบสอบถามเรื่องความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำผลสำรวจสะท้อนมุมมองแก่ผู้บริหารเพื่อปรับปรุงแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือทุกท่าน ร่วมกันตอบแบบสอบถามตามลิงก์ https://forms.gle/Ae9X2Azr6E7As9oo7 นี้ เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะประมวลความเห็นของทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารรับทราบและปรับปรุง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วต่อไป
ทั้งนี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2563

————————————————————————————

As the Committee on Audit and Equality has concluded to survey the opinions concerning corporate communication and public relation, the Committee has issued a questionnaire on equality and non-discrimination concerning the Law TU website’s contents.

We, therefore, would like to ask for your collaboration to fill in the questionnaire at https://forms.gle/Ae9X2Azr6E7As9oo7 . Your opinions regarding equality and non-discrimination will reflect the will regarding these matters.

We would be grateful if you could submit the completed form by 13 June 2020