• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 12 ฉบับที่ 15 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560)

  หน้าปก บทบรรณาธิการและสารบัญ

  การใช้อินเตอร์เน็ตไร้สายบนเครื่องบินในกฎหมายประเทศฝรั่งเศส                                                                     อรัชมน พิเชฐวรกุล

  การยกเว้นความรับผิดตามสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจการบินระหว่างประเทศและการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายของผู้โดยสารในกรณียกเลิกเที่ยวบิน                                                                                       สุรางคนา  ล่ำรุ่งเรือง และ วิรตี  ศิริยุทธ์วัฒนา

  การกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุในการขนส่งของประเทศแคนาดา                                                     สุวิตา ช่วยพิทักษ์ และ ณิชกานต์ รัตนเดช

  บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review): EU Legal Framework for Safeguarding Air Passenger Rights             วริษา องสุพันธ์กุล

  สาระสำคัญของการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ผลกระทบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญามอนตริออล 1999” (การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ) เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์                                                                                                                                     สุดารัตน์  ตรีเทพ