• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 13 ฉบับที่ 16 เดือน พฤษภาคม 2561

  หน้าปก บทบรรณาธิการและสารบัญ

  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การควบคุมการให้บริการรถยนต์ร่วมเดินทางผ่านแอปพลิเคชันพกพา: กรณีศึกษากฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย                                                                                                 กรชนก สุริยาเรืองฤทธิ์ และเสฏฐพงศ์ ไปวันเสาร์

  The unclear legal status of sharing economy company and its consequences: Case study on the transportation network companies                                                                                                                         Kanyawee Limsuwan

  En Route to the EU – ASEAN Open Skies Agreement                                                                                         Anggia Rukmasari

  สรุปคำพิพากษา: สถานะทางกฎหมายของ Uber ในทัศนะของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป                                           เหมือนตะวัน จุลจักรวัฒน์

  สรุปงานเสวนา "Advancing ASEAN Single Aviation Market (ASAM)" The Seamless ASEAN Skies จัดโดย ศูนย์วิจัยและบริหารวิชาการด้านขนส่งทางอากาศภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561                                                                                       สุดารัตน์  ตรีเทพ