ประกาศ

ประกาศ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีการเรียนการสอนตามปกติ

ประกาศ!! คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 มีการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตามปกติ

Hits: 55