• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญร่วมงานโครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ ๘ เสวนาทางวิชาการหัวข้อ “๒๐ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ : ผลงาน ประสบการณ์ และความคาดหวัง”

  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานโครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ ๘ เสวนาทางวิชาการหัวข้อ “๒๐ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ : ผลงาน ประสบการณ์ และความคาดหวัง” ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องจิ๊ด  เศรษฐบุตร (ห้อง LT.๑)  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ----------------------------------------

  กำหนดการ

  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๕ น.                  พิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
                                                      ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์

  ๐๘.๓๕ – ๐๘.๔๕ น.                 อาหารว่างและเครื่องดื่ม

  ๐๘.๔๕ – ๐๙.๑๐ น.                  ลงทะเบียน ณ ห้องจิ๊ด  เศรษฐบุตร  (ห้อง LT.๑) ชั้น ๑

  ๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น.                  คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

                                                      ฉายวีดีทัศน์ ชีวประวัติ ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม

  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐  น.                 อภิปรายในหัวข้อ “๒๐ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ : ผลงาน ประสบการณ์ และความคาดหวัง”

                                                      โดยวิทยากร  

                                                      ๑. ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ (คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

                                                       ๒. นายสมชาย แสวงการ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

                                                      ๓. ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ (อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

                                                      ๔. อาจารย์ อภินพ อติพิบูลสิน (อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

  ผู้ดำเนินรายการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า  (อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

  ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่