ประกาศ

คณะนิติศาสตร์มีการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง คณะนิติศาสตร์มีการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศให้งดการเรียนการสอนและติดต่อราชการในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ได้งดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษหลายครั้ง ประกอบกับได้มีการวางแผนงานและการจัดกิจกรรมทางวิชาการไว้แล้วล่วงหน้า

?คณะนิติศาสตร์จึงขอประกาศให้มีการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในช่วงวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562