• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญร่วมงานบรรยายพิเศษเปิดตัวหนังสืออาจาริยบูชา “60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ” (ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ)

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษเปิดตัวหนังสืออาจาริยบูชา “60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ” วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  กำหนดการ
  09.00-.9.45 น. ลงทะเบียน
  09.45-10.00 น. กล่าวเปิดงานโดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์
  10.00-11.00 น.  บรรยาพิเศษเรื่อง “กฎหมายอาญาส่งเสริมหรือยับยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม” โดย ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา และศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  11.00-11.30 น. กล่าวเปิดตัวหนังสือ โดยบรรณาธิการ
  11.30-12.00 น. ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ กล่าวขอบคุณพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

  *ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/urt391
  *ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ นิภา บุญจันทร์ โทร. 02-6132101 Fax: 02-2241384

  ดาวน์โหลดกำหนดการ