มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นจากคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยมี นายสมาน สุวรรณโชติ เป็นนายกสมาคมมีกรรมการก่อการ 4 คน ได้แก่

1. นายสมาน สุวรรณโชติ

2. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์

3. นายสมัคร เจียมบุรเศรษฐ์

4. นายประธาน วัฒนวาณิชย์

จากนั้นคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบหมายให้นายประธาน วัฒนวาณิชย์เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิในปี พ.ศ. 2527 โดยใช้ชื่อมูลนิธิในครั้งนั้นว่า “มูลนิธิสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิเริ่มแรกจำนวน 11 คน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย รองประธานกรรมการ

3. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ

4. นายสมาน สุวรรณโชติ กรรมการ

5. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ กรรมการ

6. นายสมเจตน์ ชวนชาติ กรรมการ

7. นายสมิต สัชฌุกร กรรมการ

8. นายสมัคร เจียมบุรเศรษฐ์ กรรมการ

9. นายประธาน วัฒนวาณิชย์ กรรมการ

10. นายไพโรจน์ หวังวงศ์วิโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก

11. นายสุขสันต์ จิรจริยาเวช กรรมการและเลขานุการ

การจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิครั้งแรกเริ่มต้นจากเงินทุนของสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท และต่อมาได้รับเงินบริจาคผู้มีจิตศรัทธาหลายราย เพื่อรวบรวมจัดตั้งไว้เป็นกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์ของกองทุนคือ จัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางนิติศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์ ส่งเสริมการพิมพ์ตำราและการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการทางนิติศาสตร์ จัดตั้งรางวัลแก่ผู้เขียนบทความ ตำรา และวรรณกรรมทางกฎหมาย และบุคคลดีเด่นผู้ประกอบกิจในด้านกฎหมายและผดุงความยุติธรรม จัดตั้งรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น หรือบุคคลผู้ประกอบกิจในด้านกฎหมายดีเด่น บำเพ็ญหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

(ข้อมูลจาก นายสุขสันต์ จิรจริยาเวช)