ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2562

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2562

วัน : อังคาร 6 สิงหาคม 2562
เวลา : 8.45-16.30 น”
สถานที่ : ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (น.211) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : สัมมนาทางวิชาการครบรอบ 20 ปี ของสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี เรื่อง “ปัญหาธงแดงของ ICAO” และ “ใบเหลือง IUU Fishing ต่อประเทศไทยจบแล้วหรือยัง”
ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/icao_iuufishing_seminars_invitation/

—————————————————————————————————-

วัน : พุธ 7 สิงหาคม 2562
เวลา : 12.30-16.30 น.
สถานที่ : ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : งานวิชาการรำลึก TU Law Conference ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค ครั้งที่ 1 เสวนาหัวข้อ “ 110 ปี คดีพญาระกา”
ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/110years_phrayaraka_incident/

—————————————————————————————————-

วัน : พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562
เวลา : 17.30-20.30 น.
สถานที่ : ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “ประสบการณ์การเรียนปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต”

—————————————————————————————————-

Date : Friday 9 August 2019
Time : 8.30-12.30 hrs
Venue : Research Seminar on “FinTech Regulations and Financial Inclusion in ASEAN Countries”
Event : Chitti Tingsabadh Room, Faculty of Law, Thammasat University, Tha Phra Chan

 —————————————————————————————————-

วัน : เสาร์ 10 สิงหาคม 2562
เวลา : 9.00-17.00 น.
สถานที่ : ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (น.211) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : โครงการนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มธ.
ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/llm_thesis_topics_criminal_law_centre/

 —————————————————————————————————-

วัน : เสาร์ 17 สิงหาคม 2562
เวลา : 9.00-12.30 น.
สถานที่ : ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : เสวนาวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนทางกฎหมายจากคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์”
ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/seminar_tollway_accident/

 —————————————————————————————————-

วัน : เสาร์ 24 สิงหาคม 2562
เวลา : 8.30-12.00 น.
สถานที่ : ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (น.211) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : สัมมนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย”
ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/seminar_lawcentre_24august2019/

 —————————————————————————————————-

วัน : เสาร์ 24 สิงหาคม 2562
เวลา : 9.00-12.00 น.
สถานที่ : ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : เสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กับหลักนิติรัฐ”

 —————————————————————————————————-

วัน : เสาร์ 24 สิงหาคม 2562
เวลา : 13.30-16.30 น.
สถานที่ : ห้องที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กิจกรรม : อบรมเรื่อง “การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา”