• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  Admission Course

  หลักสูตรปริญญาตรี

  หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต (ท่าพระจันทร์) [รอบที่ 2] วันที่ 2 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ชื่อหลักสูตร           ภาษาไทย        :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต           ภาษาอังกฤษ     : 

  Apply Now!

  หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต (ท่าพระจันทร์)

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ชื่อหลักสูตร           ภาษาไทย        :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต           ภาษาอังกฤษ     : 

  Apply Now!

  หลักสูตรปริญญาโท - ประกาศนียบัตรบัณฑิต

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน 1 ปี กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ (กลุ่มที่2)

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชื่อหลักสูตร           ภาษาไทย        :         หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน           ภาษาอังกฤษ     :         Graduate Diploma Program in Public Law ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต           ภาษาไทย        :         ชื่อเต็ม  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน                   

  Apply Now!

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) รอบที่ 2 [ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2561 ]

  Program Offered             The Faculty of Law offers the Master of Laws Program in Business Laws (English Program)   Applicants’ Qualifications             Applicants must meet

  Apply Now!

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Master of Laws ชื่อปริญญา (ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws (ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M. สาขาวิชาทีเปิดสอน     –

  Apply Now!

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) สำหรับกรณีทั่วไป

  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กรณีทั่วไป) ที่ยังไม่มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ (เนื่องจากหมดเขตการสมัครสอบ TU-Get รอบเดือน เมษายน แล้ว) สามารถสมัครสอบ TOEFL IBT, TOEFL ITP, IELTS ได้ โดยไม่มีกำหนดคะเเนนขั้นต่ำ ทั้งนี้ บัณฑิตศึกษาได้ขยายระยะเวลาในการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษได้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ คณะนิติศาสตร์ มธ.

  Apply Now!

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป (กลุ่มที่1)

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชื่อหลักสูตร           ภาษาไทย        :         หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน           ภาษาอังกฤษ     :         Graduate Diploma Program in Public Law ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต           ภาษาไทย        :         ชื่อเต็ม  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน                   

  Apply Now!

  หลักสูตรปริญญาเอก

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย           :  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม                                          

  Apply Now!

  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctor  of  Laws  Program ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม   (ไทย)               นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ    (ไทย)               น.ด. ชื่อเต็ม   (อังกฤษ)           Doctor of Laws ชื่อย่อ    (อังกฤษ)           LL.D.    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ

  Apply Now!