• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  Admission Course

  หลักสูตรปริญญาตรี

  หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต (ท่าพระจันทร์)

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 10 มีนาคม 2561   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ชื่อหลักสูตร           ภาษาไทย        :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต           ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor

  Apply Now!

  หลักสูตรปริญญาโท

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Master of Laws ชื่อปริญญา (ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws (ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M. สาขาวิชาทีเปิดสอน     –

  Apply Now!

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) สำหรับกรณีทั่วไป

   ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Master of Laws ชื่อปริญญา (ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws (ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M. สาขาวิชาทีเปิดสอน     – สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)

  Apply Now!

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน 1 ปี

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชื่อหลักสูตร           ภาษาไทย        :         หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน           ภาษาอังกฤษ     :         Graduate Diploma Program in Public Law ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต           ภาษาไทย        :         ชื่อเต็ม  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน                   

  Apply Now!

  หลักสูตรปริญญาเอก

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 6 เมษายน 2561 ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย           :  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม                                            

  Apply Now!

  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctor  of  Laws  Program ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม   (ไทย)               นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ    (ไทย)               น.ด. ชื่อเต็ม   (อังกฤษ)           Doctor of Laws ชื่อย่อ    (อังกฤษ)           LL.D.    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ

  Apply Now!