GRADUATE PROGRAMS

INTERNATIONAL AFFAIRS

Admission

ระบบ Admission

การรับเข้าศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกกลาง (Admissions) จำนวน 280 คน เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะนิติศาสตร์มีรูปแบบการคัดเลือกดังนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 110 คน
พื้นฐานศิลปศาตร์ จำนวน  45 คน
  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน  15 คน
  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน จำนวน  15 คน
  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน จำนวน  15 คน
  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน  15 คน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน  45 คน
พื้นฐานศิลปศาตร์ จำนวน  20 คน
  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน    5 คน
  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน จำนวน    5 คน
  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน จำนวน    5 คน
  รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน    5 คน