• เข้าสู่ระบบ

  กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนอาเซียน 2560 (AICHR Youth Debate on Human Rights 2017)

                       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ US Progress จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนอาเซียน 2560 (AICHR Youth Debate on Human Rights 2017) ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 โดยคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้จัดกิจกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

                      โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก H.E. Leo Herrera-Lim, Chair of the AICHR คณะผู้แทนทางการทูตจากประเทอาเซียน คณะผู้แทนจาก AICHR ในประเทศอาเซียน นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน คณะผู้แทนจากAICHR ประเทศไทย รวมถึงครูผู้สอนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวได้แก่ การแสดง Debate Exhibition หัวข้อเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน Special Talk on Migrant Workers in Thailand และ Panel Discussion on ASEAN and Human Rights

  • คณะผู้ร่วมงานร่วมถ่ายภาพที่ป้ายคณะนิติศาสตร์

  • ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

  • คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ร่วมถ่ายภาพกับคณะทูตจากประเทศอาเซียนและตัวแทนจาก AICHR

  • อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง, ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต, Ajarn Adam Reekie, Dr Lasse Schuldt และ อ.เมษปิติ พูลสวัสดิ์ คณาจารย์คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในงาน

  • ภาพบรรยากาศภายในงาน

  • ภาพบรรยากาศ Debate Exhibition

  • นายวันชัย ชัยชูชนะภัย และนางสาวณิชกานต์ พงษ์เจริญ นักศึกษาหลักสูตร LLB คณะนิติศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันอภิปรายแสดงข้อคิดเห็น (ภาษาอังกฤษ) ภายใต้หัวข้อสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน ประจำปี 2560 ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ 6 กันยายน 2560

  • เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ คณะผู้จัดงาน