ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ดูรายละเอียดได้ที่ Announcement_สอบคัดเลือกภาคบัณฑิต