ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การสรุปผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561


วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมการสรุปผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 และรับฟังความเห็นของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ระหว่างเวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์


จากนั้นได้มีการร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลากร ณ ห้อง 201

Hits: 105