• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ความรับผิดในการกระทำทางละเมิดของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial InteIIigence – AI)

  ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

  “ความรับผิดในการกระทำทางละเมิดของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial InteIIigence – AI)

                                                                                                 

  วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 12.30 น.

  ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

  ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

  อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ที่ปรึกษาโครงการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ผู้ดำเนินรายการ
  นางสาวนฎา สงสะเสน นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  นางสาวธัญญานินท์ รัชชากร
  โทร 02-696-5406