• เข้าสู่ระบบ

    ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญเรือง ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญเรือง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560