ข่าวสารและกิจกรรม

บทนำสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล” จากวารสาร จุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2562

บทนำสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
รองคณบดีฝ่ายบริหาร / อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน
และศูนย์กฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”
จากวารสาร จุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2562
สามารถอ่านได้ที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล (หน้า 18-28)