• เข้าสู่ระบบ

  กิจกรรมขายทอดตลาด ประกอบเนื้อหาการบรรยายวิชาน. 230 เอกเทศสัญญา 1 กลุ่มบรรยายผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศรและอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง


  วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 9.10-9.030 น. ในการบรรยายวิชา น. 230 เอกเทศสัญญา 1 กลุ่มบรรยายผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศรและอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ได้มีการจัดกิจกรรม "ขายทอดตลาด" เพื่อประกอบเนื้อหาการบรรยายวิชาดังกล่าว ณ ห้องบรรยาย 3048 กลุ่มอาคารเรียนสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


  การขายทอดตลาด (auction) ได้แก่ การที่ผู้ขายนำทรัพย์ออกเสนอขายโดยให้ผู้ประสงค์จะซื้อสู้ราคากัน โดยผู้ที่สู้ราคาสูงที่สุดจะเป็นผู้ซื้อ ลักษณะของการขายทอดตลาด ที่สำคัญ ได้แก่ (1) ขายเปิดเผยเป็นการทั่วไป (2) ให้มีผู้สู้ราคาอย่างเสรี (3) ผู้สู้ราคาสูงสุดเป็นผู้ซื้อ  ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายจะเกิดเมื่อผู้ทอดตลาดเคาะไม้ หรือแสดงกริยาอื่นใดซึ่งตามปกติประเพณีในการขายทอดตลาดถือว่าเป็นการสนองรับ ดังนั้น ก่อนที่ผู้ทอดตลาดจะเคาะไม้ ผู้สู้ราคามีสิทธิถอนคำสู้ราคาของตนได้เสมอ

  ในทางปฏิบัติ บุคคลทั่วไปมักจะเรียกการขายทอดตลาดว่าการ "ประมูล" หรือในหน่วยงานราชการจะเรียกว่าการ "ประกวดราคา"  โดยทรัพย์ที่ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศรนำมาดำเนินการขายทอดตลาดได้แก่ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง" ของ ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล พร้อมลายเซ็นผู้เขียน ราคาหน้าปก คือ 580 บาท


  ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เริ่มขายทอดตลาดที่ราคา 100 บาท และมีการสู้ราคาโดยนักศึกษาหลายคนขึ้นเรื่อย ๆ จนมีผู้สู้ราคา 1,000 บาท แต่นักศึกษาที่สู้ราคา 1,000 บาท ได้ถอนคำสู้ราคาของตนก่อนผศ.ดร.สุรศักดิ์จะสนองรับ ผศ.ดร.สุรศักดิ์จึงนำทรัพย์ออกขายทอดตลาดใหม่ โดยเริ่มต้นที่ราคา 400 บาท และผู้ชนะการสู้ราคา คือนางสาวขนิษฐา เพชรสูงสกุล ในราคา 550 บาท


  นอกจากนี้ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ยังได้อธิบายเกี่ยวกับการประมูลที่แตกต่างจากการขายทอดตลาดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกว่าการ "ประมูลลง" โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทอดตลาดจะเป็นผู้ทำคำเสนอ คือเสนอราคา และผู้สู้ราคาจะเป็นผู้สนอง ดังนั้นหากไม่มีผู้สนอง ผู้ทอดตลาดจะเสนอราคาต่ำลง จนกว่าจะมีผู้สนอง การประมูลลงดังกล่าวเป็นทางปฏิบัติที่ใช้ในต่างประเทศ อาทิ การซื้อขายดอกทิวลิปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์


  โดยผศ.ดร.สุรศักดิ์ ได้เริ่มต้นการประมูลลงที่ราคาเริ่มต้น 500 บาท และผู้ชนะการประมูลลงได้แก่นางสาวปรางมาศ แสงนุ่ม ในราคา 400 บาท

  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมระหว่างกิจกรรม