ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 86 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี พร้อมทั้งบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ที่ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562