• เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 4