• เข้าสู่ระบบ

  การบรรยายพิเศษหัวข้อ Career Development for Young Legal Scholars โดย Professor Andrew Harding

  • คณะนิติศาสตร์ ได้จัด "โครงการนิเทศอาจารย์ใหม่" ให้แก่อาจารย์ใหม่ของคณะนิติศาสตร์ 3 ท่านได้แก่ อาจารย์นาฏนภัส เหล็กเพ็ชร อาจารย์พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ และอาจารย์สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์

  • โดยการนิเทศอาจารย์ใหม่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 น. ได้รับเกียรติจาก Professor Andrew Harding ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ของ SOAS, University of London สหราชอาณาจักร

  • มาบรรยายในหัวข้อ Career Development for Young Legal Scholars

  • โดยการบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการนิเทศอาจารย์ใหม่" ซึ่งดูแลโดยผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา

  • นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ได้แก่ ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดี ท่าพระจันทร์ และอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์

  • อาจารย์อภินพ อติพิบูลย์สิน และอาจารย์เมษปิติ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
  • ภาพบรรยากาศระหว่างการบรรยาย