ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อให้กรรมการสรรหาฯชี้แจงกระบวนการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารภายในคณะฯ วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ มธ. ท่าพระจันทร์ และประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference ไปยังห้องประชุม 402 มธ. ศูนย์รังสิต และห้องประชุม 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มธ. ศูนย์ลำปาง

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/xxPoeB

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผล 16 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรก การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019)

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) นั้น ขอประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรก จำนวน 16 ทีม ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ...

Read more

ประกาศ

เอกสารประกอบการบรรยาย ชาน. 301 กฎหมายลักษณะมรดก ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชุดที่ 1 ส่วนของผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

นักศึกษาที่ศึกษาวิชาน. 301 กฎหมายลักษณะมรดก ภาคปกติ ศูนย์รังสิต สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1 ส่วนของผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง เพื่อประกอบการศึกษาล่วงหน้าได้ที่ LA301_Rangsit_No.1 (ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา จะมีแจกในการบรรยายครั้งที่ 9 วันพุธที่ 20 มี.ค. 2562)  

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลดรายชื่อ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ”

ศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ" ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ, ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ LLM, PhD University of Edinburgh, UK / PhD Thesis : A...

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รังสิต สมัครเรียนศูนย์รังสิตใช้สถานที่สอบศูนย์รังสิต สมัครเรียนศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปางใช้สถานที่สอบศูนย์รังสิต สมัครเรียนศูนย์ลำปางใช้สถานที่สอบศูนย์รังสิต ลำปาง สมัครเรียนศูนย์รังสิตใช้สถานที่สอบศูนย์ลำปาง สมัครเรียนศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปางใช้สถานที่สอบศูนย์ลำปาง สมัครศูนย์ลำปางใช้สถานที่สอบศูนย์ลำปาง สมัครสอบรอบ 2 ใช้สถานที่สอบศูนย์ลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02-696-5113, 02-6965404, 02-696-5405,02-696-5417

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ”

ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ  เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ” ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กำหนดการ 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารและรับประทานอาหารว่าง 13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ 13.15 –...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

University of Illinois College of Law สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) ให้แก่นักศึกษาไทย

University of Illinois College of Law สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) ให้แก่นักศึกษาสัญชาติไทย คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน โดยลดค่าเล่าเรียนให้ 90% สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สอบถามข้อมูล และ/หรือ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อีเมล march.ukrit@gmail.com

Read more