ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากฎหมายภาษี ศูนย์รังสิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากฎหมายภาษี วุฒิปริญญาโท-เอก 1 อัตรา ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต รับสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2MjvAtf

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 %

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นมา และทางมหาวิทยาลัยได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษาที่ 1/2562 นี้ มหาวิทยาลัยจะมีการกวดขันวินัยจราจร และการสวมหมวกนิรภัย ทุกประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบการจราจรที่อาจมีการชะลอตัวบ้าง จึงขออภัยมา ณ ที่

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์วิชา น. 160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง / อ.ศุภวิช สิริกาญจน / อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ / อ.กิตติภพ วังคำ คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป มีวินัยในการทำงาน หมายเหตุ รับสมัครเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ไม่ใช่ภาคปกติ...

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตั้งแต่ชั้นปี 2 ขี้นไป มีผลการเรียนทางด้านกฎหมายตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัยในการทำงาน ลักษณะการทำงาน ช่วยตรวจแบบฝึกหัดและให้คำแนะนำในการเรียน การเขียนตอบข้อสอบแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานตามอัตราที่คณะฯกำหนด โดยคิดเป็นรายชั่วโมงต่อการทำงาน ใบประกาศนียบัตรและประสบการณ์ในทางวิชาการ รายละเอียดอื่น ๆ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2562 วันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์...

Read more

ประกาศ

โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ขอขยายเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) และการจดทะเบียนลักษณะวิชา

  โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ขอขยายเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2) และชำระค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา *การยื่นเอกสารสามารถยื่นในวันเวลาราชการเท่านั้น ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปี 2562 ขั้นตอนการชำระค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา ตัวอย่างการส่งเอกสารระดับปริญญาตรี แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ต่างประเทศ)   ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนที่ https://goo.gl/vwW252  

Read more

ประกาศ

โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และและการจดทะเบียนลักษณะวิชา และเอกสารที่ต้องดาวน์โหลด

ประกาศโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปี 2562 ตัวอย่างการส่งเอกสารระดับปริญญาตรี แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ต่างประเทศ)   ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนที่ https://goo.gl/vwW252

Read more

ประกาศ

โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และและการจดทะเบียนลักษณะวิชา และเอกสารที่ต้องดาวน์โหลด

ประกาศโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปี 2562 ตัวอย่างการส่งเอกสารระดับปริญญาตรี แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ต่างประเทศ) ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนที่ https://goo.gl/vwW252

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอความร่วมมือศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน / The Faculty of Law, Thammasat University is in the process of creating our alumni and current students database

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จึงจัดทำแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนี้ขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย กรอกข้อมูล ได้ที่นี่ The Faculty of Law, Thammasat University is in the process of creating our alumni and current students database. The major goal of this initiative is to connect...

Read more