ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

  ดาวน์โหลดรายชื่อ  Click Link

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับการรับสมัครกรณีทั่วไป) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

  ดาวน์โหลดรายชื่อ Click Link

Read more

ประกาศ

ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ มธ.

หมายเหตุ ในการกรอกเลขที่ใบสมัคร ให้กรอกเพียงเลข 11 หลักแรก โดยเริ่มจากหลักซ้ายสุดคือ 63 ทั้งนี้ ตัวเลข 11 หลักนี้เป็นเลขที่ถูกต้องตรงกับที่ปรากฏในกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบแต่ละคนที่ใช้ในขณะตอบข้อสอบของตนเอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://mail.law.tu.ac.th/Admission_LAW/login.php

Read more

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์) ประจำปีการศึกษา 2563

  ดาวน์โหลดรายประกาศรายชื่อ Click Link

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

“โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (อบรมกลุ่มย่อย งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม)

“โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (อบรมกลุ่มย่อย งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม) วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 หัวข้อ การเขียนคำฟ้องและคำคู่ความ คดีแพ่ง และคดีอาญา วิทยากร คุณวิรัตน์ เสนาะล้ำ เวลา 09.00-12.00 น. สามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6WNunpjKduQ   หมายเหตุ เลื่อนการบรรยาย หัวข้อ "กระบวนการดำเนินคดีในศาลและการซักข้อเท็จจริง" รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Read more

ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (กรณีทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-๑๙ และการให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นที่ลดการแพร่เชื้อ โดยยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต       คณะนิติศาสตร์ กรณีทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ๑ จากเดิมกำหนดว่าผู้สมัครทุกคน “ต้อง” มีผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/ TOEFL/ IELTS) โดยหากไม่มีถือว่าขาดคุณสมบัติ เปลี่ยนเป็น แม้ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษก็สามารถสมัครและเข้าศึกษาได้ เพียงแต่จะเสียเปรียบผู้สมัครที่มีผลสอบภาษาอังกฤษเพราะคะแนนจะหายไป ๒๐ คะแนน ๒ จากเดิมกำหนดว่า ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓...

Read more

ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-๑๙ และการให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นที่ลดการแพร่เชื้อ โดยยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ กรณีทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ๑ กำหนดให้ทั้งผู้มีผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/ TOEFL/ IELTS) ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ และผู้ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครเข้าศึกษาปริญญาเอกได้ โดยคณะฯจะจัดสอบภาษาอังกฤษให้ ๒ การสอบภาษาอังกฤษจะทำเป็นรูปแบบการสอบออนไลน์ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยข้อสอบจะถูกประกาศในเวปไซต์และส่งทางอีเมลของผู้สมัครสอบ เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วผู้สมัครจะต้องส่งข้อสอบตาม google form ที่กำหนดไว้   ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงวิธีรับสมัครหลักสูตรระดับปริญญาเอก     Click Link

Read more

ประกาศ

คำแนะนำการเรียน Online สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Guide to Online Classes for TU Law Students)

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียน Online ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 คณะฯ จึงได้จัดทำคำแนะนำการเรียน Online สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Guide to Online Classes for TU Law Students) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียน Online  

Read more

ประกาศ

ศูนย์นิติศาสตร์ของดบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายกรณีมาติดต่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศ ศูนย์นิติศาสตร์ของดบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายกรณีมาติดต่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษา สามารถส่งคำถามมาได้ที่ http://www.tulawcenter.org/law-clinic/send-case หรือ โทรศัพท์ 02-613-2128 (ท่าพระจันทร์) และ 02-696-5103 (ศูนย์รังสิต)

Read more