ประกาศ

ประกาศรายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนประจำปีการศึกษา 2562 ตัวอย่างการส่งเอกสารปริญญาตรี แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา แบบฟร์อมตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา-ต่างประเทศ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

มีการเปลี่ยนแปลงเวลาดูผลสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียนเวลา 09.00 -10.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เวลา 12.00 น. สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบแรก) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หมายเหตุรายละเอียดของการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและหมายเลขทะเบียนนักศึกษาจะประกาศให้ทราบในภายหลัง ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ http://bit.ly/2K2WZOe

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกใน หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกใน หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีทั่วไป) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2HXmWw3

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อ รายละเอียดDJA100562

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือศูนย์ลำปาง (ตามผลการคัดเลือก) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.mytcas.com สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (ไฟล์ pdf) ได้ที่ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป)

Read more