ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ”

ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ  เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ” ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กำหนดการ 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารและรับประทานอาหารว่าง 13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ 13.15 –...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

University of Illinois College of Law สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) ให้แก่นักศึกษาไทย

University of Illinois College of Law สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) ให้แก่นักศึกษาสัญชาติไทย คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน โดยลดค่าเล่าเรียนให้ 90% สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สอบถามข้อมูล และ/หรือ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อีเมล march.ukrit@gmail.com

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะนิติศาสตร์)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์ลำปาง ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเขียน “บทความวิชาการ” หรือ “บทรำลึก” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๖๒ ของศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต อาจารย์ประจำ     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์มีความประสงค์จะจัดทำหนังสือครบรอบ ๖๐ ปีของ ท่านเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเป็นอนุสรณ์ในโอกาดังกล่าว ในนามของคณะนิติศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเขียน “บทความวิชาการ” หรือ “บทรำลึก” หรือ “ทั้งสองอย่าง” เพื่อประกอบเป็นหนังสือเล่มดังกล่าว โดยคณะนิติศาสตร์ได้กำหนดประเด็นหลัก หรือหัวข้อประจำหนังสือ (Theme) ข้างต้น ในทุกประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม” โดยมีกำหนดรับงานเขียนข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม...

Read more

ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา ได้แก่ นายดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ก่อน และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทอดสอบทางจิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับวัน เวลา เข้ารับการทดสอบ คณะนิติศาสตร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ประกาศรายชื่ออาจารย์ สาขากฎหมายอาญา

Read more

ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 นั้น คณะนิติศาสตร์ ขอประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต ดังนี้ นายกิตติภพ วังคำ นายณัฐวินท์ นิลอนันต์ (สำรอง) อนึ่ง นายกิตติภพ วังคำ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ก่อน และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทอดสอบทางจิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับวัน...

Read more

ประกาศ

ประกาศ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีการเรียนการสอนตามปกติ

ประกาศ!! คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 มีการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตามปกติ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการงดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการงดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยงดการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลดปริมาณฝุ่นตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ ให้พิจารณาตามสถานการณ์ โดยมอบหัวหน้าหน่วยงานระดับคณบดี เป็นผู้พิจารณางดการเรียนการสอนต่อไป ในส่วนของเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยให้มาปฏิบัติการเฉพาะผู้ที่มีภาระกิจสำคัญ โดยการขาดงานในวันดังกล่าวจะไม่ถือเป็นวันลา จึงประกาศมาเพื่อปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ 14:00 น 30 มกราคม 2562

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ภาคเรียนที่ 2/2561

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ภาคเรียนที่ 2/2561 (กลุ่ม 01 ผศ.ดร.กมลวรรณ, อ.ชวิน, กลุ่ม 04 ผศ.ดร.มุนินทร์, ศ.ดร.ศนันท์กรณ์, และกลุ่ม 05 อ.ดร.จุณวิทย์) อาจารย์สัมมนา กลุ่ม 01 อ. ชวิน อุ่นภัทร กลุ่ม 04 และกลุ่ม 05 อ. นาฏนภัส เหล็กเพ็ชร ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครในแบบฟอร์มออนไลน์ https://goo.gl/forms/FmRS9CJ4iL8Zxycb2 หรือสแกน QR code ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์ (หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)   ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนำเอกสารแสดงผลการเรียนตลอดทุกชั้นปีมาในวันสัมภาษณ์ด้วย โดยสามารถ Print จากหน้าผลการศึกษาในเว็บไซต์สำนักทะเบียนได้เลย ไม่จำเป็นต้องขอทรานสคริปต์ตัวจริง  

Read more